Other publications

Non-peer-reviewed scientific writings

Sotarauta, M. & Beer. A 2021. Local and regional development thinking and its evolution in Finland. In Kalliomäki, H., Karppi, I. & Mäntylä, N. (eds.) Julkinen toiminta murroksessa: Tampereen ja Vaasan yliopistojen hallintotieteiden valintakoeteos 2021 (A book for the entrance exam in administrative scieces at Tampere University and the University of Vaasa in 2021). Vaasan yliopiston raportteja. Vaasa; Vaasan yliopisto (University of Vaasa)

Sotarauta, M. 2018. Verkostot keskittyvässä yliopistojärjestelmässä. Futura, 37(3) 72-77

Sotarauta, M. 2018. Objektiivista ja subjektiivista hyvinvointia mittaamassa. Alue Ja Ympäristö, 47(1), 110-111.

Sotarauta, M, Hyrskyluoto, J., Rosenlund, M. & Vilpponen, J. 2018. Alustatalouden haaste ja pankkien tulevaisuus. Teoksessa Mähönen J., Pölönen P. & Vahtera, V. (toim.) Juhlajulkaisu Risto Nuolimaa 1948 - 2/6 – 2018. 305-318. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja C-sarja 42. Suomalainen lakimiesyhdistys; Helsinki.

Suvinen, N., M. Sotarauta. 2017. Osaamisen ja teknologian siirtäjistä maailmanparantajiksi: Yliopistojen ja muiden korkeakoulujen uudet roolit etsinnässä (In Search of New roles for Universities and other Institutions of Higher Education). In Varamäki, Elina et al (eds.) Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK - paras korkeakoulu opiskelijalle. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 25 vuotta. 28-43. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 26. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Liddle, J., Gibney, J., Sotarauta, M. Beer, A., Shutt, J. Potluka, O. & Diamond, J. 2017.
Report on a Seminar of the RSA Research Network on Leadership in Urban and Regional Development, Regions Magazine, 306:1, 26-28
Sotarauta, M. 2016. Place Leadership Reaching Beyond Happy Families and the Spectacle of Authority. Regions, 302, 14-15.

Liddle, J., Gibney, J., Sotarauta, M. & Beer, A. 2016. Exploring Varieties of Leadership in Urban and Regional Development. Regions, 302, 12-13.
Sotarauta, M., Heinonen, T. & Kolehmainen, J. 2016. Where is the Human Spare Parts Industry Today? In Sotarauta, M., Heinonen, T., Sorvisto, P. & Kolehmainen, J. (eds.) 2016. Innovation Ecosystems, Competencies and Leadership: Human Spare Parts and Venture Finance Ecosystems under Scrutiny. 30-46. Tekes Review 329/2016. Tekes; Helsinki.

Sotarauta, M., Heinonen, T. & Kolehmainen, J. 2016. Ihmisten varaosateollisuuden ja riskirahoituksen nykytila ja kehityshaasteet (Where is the Human Spare Parts Industry Today). In Sotarauta, M., Heinonen, T., Sorvisto, P. & Kolehmainen, J. (eds.) 2016. Innovation Ecosystems, Competencies and Leadership: Human Spare Parts and Venture Finance Ecosystems under Scrutiny. 9-29. Tekes Review 329/2016. Tekes; Helsinki. 68-80. Tekes Review 329/2016. Tekes; Helsinki.

Sorvisto, P. & Sotarauta, M. 2016. Venture Capital Ecosystem in Finland – Fragile and Thin. In Sotarauta, M., Heinonen, T., Sorvisto, P. & Kolehmainen, J. (eds.) 2016. Innovation Ecosystems, Competencies and Leadership: Human Spare Parts and Venture Finance Ecosystems under Scrutiny. 68-80. Tekes Review 329/2016. Tekes; Helsinki.

Sotarauta, M. 2014. Reflections on mobilizing leadership in cities and regions. Regional Science, Regional Studies, 1(1), 28-31.

Sotarauta, M. & Karppi, I. 2013. Aluekehittäminen ja alueellisen muutoksen hallinta. In Karppi, I. (ed.) Governance: Hallintaa uusin muotoiluin. 97-118. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu. Tampere.

Hartog, M. & Boschma, R. & Sotarauta, M. 2012. The impact of related variety on regional employment growth in Finland 1993-2006: high-tech versus medium/low-tech. Papers in Evolutionary Economic Geography (PEEG) 1205. Utrecht University; Utrecht.

Edquist, C. & Luukkonen, T. & Sotarauta, M. 2009. Broad-Based Innovation Policy. In Evaluation of the Finnish National Innovation System - Full report. 11-54. Taloustieto Oy, Helsinki University Print: Helsinki.
Sotarauta, M. 2009. Strateginen innovaatiojohtaminen kunnassa [Strategic innovation management in local government]. In Haveri, A. & Majoinen, K. & Jäntti, A, (eds.) Haastava kuntajohtaminen. s. 56-70. Kuntaliitto. Helsinki.

Sotarauta, M. 2008. Power and Influence Tactics in the Promotion of Regional Development and Innovation Systems. Working paper 33, Manchester Institute of Innovation Research. Manchester.

Sotarauta, M. & Kostiainen, J. 2008. The development of cities in the network society: Is general culture the smart city's foundation? In Tiihonen, P. (ed.) Metropolises, Asia and General Culture Publication of the Committee for the Future 6. Helsinki.

Sotarauta, M. 2008. Leadership in Promotion of Regional Development - An Empirical Analysis of Power and Influence Tactics in the Finnish Regional Development Activity. Vezetéstudomány, 39(7-8) 31-45.

Sotarauta, M. & Kostiainen, J. 2008. Kaupunkien kehitys verkostoyhteiskunnassa: Onko yleissisivistys nokkelan kaupungin perusta? [City development in network society: Is ‘all-round wisdom’ the basis for smart cities] In Tiihonen, P. & Kuusi, O. (toim.) Metropolit, Aasia ja yleissivistys: Esiselvityksiä ja matkakertomuksia. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuu 3/2008. Helsinki. [The Parliament of Finland, Futures Commitee]

Sotarauta, M. & Mustikkamäki, N. 2008. Evolutionaarisen muutoskäsityksen ja itseuudistumisen kapasiteetin haaste (The challenge of evolutionary understanding on change and self-renewal capacity). In Mustikkamäki, N. &

Sotarauta, M. (eds.) 2008. Innovaatioympäristön monet kasvot (the many faces of an innovation environment). Tampere University Press. Tampere.

Sotarauta, M. 2008. Instituutioiden muutos ja institutionaalinen yrittäjyys aluekehityksessä: Käsitteellinen analyysi (Institutional change and institutional entrepreneurship in regional development) In Mustikkamäki, N. & Sotarauta, M. (eds.) 2008. Innovaatioympäristön monet kasvot (the many faces of an innovation environment). Tampere University Press. Tampere.

Sotarauta, M. 2004. Muutoksen viides ulottuvuus: Evolutionaarinen tutkimusote ja yhteisevoluutio aluekehityksen tutkimuksessa [The fifth dimension of change: Evolutionary approach and coevolution in regional development studies]. In

Sotarauta, M. & Kosonen, K-J. (eds.) Yksilö, kulttuuri, innovaatioympäristö: Avauksia aluekehityksen näkymättömään dynamiikkaan [Individual, culture, innovation environment: Openings to invisible dynamics of regional development]. s. 283-317. Tampere University Press. Tampere.

Sotarauta, M. & Viljamaa, K. 2003. Leadership and Management in the Development of Regional Innovation Environments. In Riukulehto, S. (ed.) New Technologies and Regional Development. University of Helsinki, Seinäjoki Institute for Rural Research and Training, Series A 6, 57-80. Seinäjoki.

Sotarauta, M. & Hukkinen, J. 2002. Nordic Perspectives on Process-Based Regional Development Policy. In Sotarauta, M. & Bruun, H. (eds.) Nordic Perspectives on Process-Based Regional Development Policy. Nordregio report 2002:3. Stockholm.

Sotarauta. M. 2002. Leadership, Power and Influence in Regional Development: A Tentative Typology of Leaders and Their Ways of Influencing. In Sotarauta, M. & Bruun, H. (eds.) Nordic Perspectives on Process-Based Regional Development Policy. Nordregio report 2002:3. Stockholm.

Sotarauta, M. & Hukkinen J. & Bruun, H. & Linnamaa, R. 2002. Observations and Policy Recommendations: Nordic Regional Development Policy in Search of New Modes of Action. In Sotarauta, M. & Bruun, H. (eds.) 2002. Nordic Perspectives on Process-Based Regional Development Policy. Nordregio report 2002:3. Stockholm.

Sotarauta, M. 2001. Tuleepa kerran olemaan: Puolivakava tarina viettelevästä johtamisesta "tarinayhteiskunnan" verkostoissa. In Kostiainen, J. (toim.) Tarinoita ja tutkimuksia kaupunkimarkkinoinnista. Acta-sarja, Nro 141. Suomen Kuntaliitto. Helsinki.

Sotarauta, M. & Majoinen, K. 2001. Växelverkan mellan globalt och lokalt I nätverkssamhället: Hur ska det görä med kommunerna. Sotarauta, M. & Majoinen (red.) Kommunerna I en värld av flöden: kommunernas utmaningar I det globala nätverkssamhället. Finlands kommunförbund. Helsinfors. [in Swedish]

Sotarauta, M. 2001. Ledarskapet och inflytande I kommunerna: Lämpliga typer I lagom blandning. Sotarauta, M. & Majoinen (red.) Kommunerna I en värld av flöden: kommunernas utmaningar I det globala nätverkssamhället. Finlands kommunförbund. Helsinfors. [in Swedish]

Sotarauta, M. & Majoinen, K. 2001. Globaalin ja paikallisen vuorovaikutus verkostoyhteiskunnassa: Miten käy kuntien [The interaction of global and local in the Network Society: What happens to the municipalities]. In Sotarauta, M. & Majoinen, K. (toim.) Kunnat virtaavassa maailmassa: Kuntien haasteet globaalissa verkostoyhteiskunnassa. Suomen Kuntaliitto. Helsinki.

Sotarauta, M. 2001. Johtaminen ja vaikutusvalta kunnissa: Sopivat tyypit oikeassa kokoonpanossa [Leadership and influence in the municipalities]. In Sotarauta, M. & Majoinen, K. (toim.) Kunnat virtaavassa maailmassa: Kuntien haasteet globaalissa verkostoyhteiskunnassa. Suomen Kuntaliitto. Helsinki.

Sotarauta, M. & Mustikkamäki, N. & Linnamaa, R. 2001. Alueet uusien haasteiden edessä. In Sotarauta, M. & Mustikkamäki, N. (toim.) Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä. Suomen Kuntaliitto, Acta-sarja 137. Helsinki.

Sotarauta, M. & Lakso, T. 2001. Strateginen suunnittelu Kainuun kehittämistoiminnassa. In Sotarauta, M. & Mustikkamäki, N. (toim.) Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä. Suomen Kuntaliitto, Acta-sarja 137. Helsinki.

Sotarauta, M. & Lähteenmäki, T. 2001. Onko strategiatyön musta aukko mahdollista välttää? Kohti ydinkompetenssiajattelua alueellisessa kehittämisessä. In Sotarauta, M. & Mustikkamäki, N. (toim.) Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä. Suomen Kuntaliitto, Acta-sarja 137. Helsinki.

Linnamaa, R. & Sotarauta, M. 2001. Verkostot instituutioiden ja järjestelmien kahleissa. In Sotarauta, M. & Mustikkamäki, N. (toim.) Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä. Suomen Kuntaliitto, Acta-sarja 137. Helsinki.

Sotarauta, M. 2001. Kehittämispelit ja alueiden kilpailukyvyn kahdeksas elementti. In Sotarauta, M. & Mustikkamäki, N. (toim.) Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä. Suomen Kuntaliitto, Acta-sarja 137. Helsinki.

Sotarauta, M. 2004. Prologi: Alueiden kehittämispeleistä evoluutiopeleihin [Prologue: From regional development games to evolution games]. In Sotarauta, M. & Kosonen, K-J. (eds.) Yksilö, kulttuuri, innovaatioympäristö: Avauksia aluekehityksen näkymättömään dynamiikkaan [Individual, culture, innovation environment: Openings to invisible dynamics of regional development]. s. 11-16. Tampere University Press. Tampere.

Sotarauta, M. 2004. Strategiarituaaleja koneistoyhteiskunnassa vai dynaamisia prosesseja tietämystaloudessa [Strategy rituals in machine society or dynamic processes in knowledge economy]. In Sotarauta, M. & Kosonen, K-J. (eds.) Yksilö, kulttuuri, innovaatioympäristö: Avauksia aluekehityksen näkymättömään dynamiikkaan [Individual, culture, innovation environment: Openings to invisible dynamics of regional development]. s. 17-34. Tampere University Press. Tampere.

Sotarauta, M. 2000. Kansallisesta hallinnoinnista kohti innovatiivisten toimintaympäristöjen luomista. (From national governmentality towards creation of innovative environments) In Kostiainen, J. & Sotarauta, M. (toim.) Kaupungit innovatiivisina toimintaympäristöinä. s. 6-10. Tekniikan akateemisten liitto. Helsinki.

Sotarauta, M. 2000. Kaupunkiseudun ydinkompetenssien kehittäminen (Building core competencies in urban regions). In Kostiainen, J. & Sotarauta, M. (toim.) Kaupungit innovatiivisina toimintaympäristöinä. s. 127-154. Tekniikan akateemisten liitto. Helsinki.

Sotarauta, M. 2000. Alueelliset kehittämispelit ja verkostovalta (Regional development games and network power). In Kurki, S. & Linnamaa, R. & Sotarauta, M. (toim.). 14 näkökulmaa alueelliseen kehittämiseen: Seinäjoen I aluekehitysseminaarin julkaisu. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 5/2000.

Sotarauta, M. & Kostiainen, J. 1999. Kaupunkiseudut matkalla tietoyhteiskuntaan. In Sotarauta, M. (toim.). Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja johtaminen tietoyhteiskunnassa. Suomen Kuntaliitto, Acta-sarja 106, ss. 10-17.

Kautonen, M. & Sotarauta, M. 1999. Ei-yliopistokaupunki ja alueellinen innovaatiojärjestelmä: Näkemyksiä Seinäjoen innovaatiokyvykkyydestä. In

Sotarauta, M. (toim.) Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja johtaminen tietoyhteiskunnassa, Suomen Kuntaliitto, Acta-sarja 106, ss. 75-100.

Sotarauta, M. & Linnamaa, R. 1999. Johtajuus kaupunkiseudun kehittämisessä: Verkostojen johtamisen osa-alueet ja huomion kohteet. In Sotarauta, M. (toim.) Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja johtaminen tietoyhteiskunnassa, Suomen Kuntaliitto, Acta-sarja 106, ss. 101-131.

Sotarauta, M. 1999. Uuden tiedon luominen ja informaatiojärjestelmä kaupunkiseudun kehittämisessä: Esimerkkinä Tampereen CityWeb. In Sotarauta, M. (toim.) Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja johtaminen tietoyhteiskunnassa, Suomen Kuntaliitto, Acta-sarja 106, ss. 132-155.

Sotarauta, M. 1999. Introducing: The Journey through Forces Shaping Urban Futures. In Sotarauta, M. (ed.) Urban Futures: A Loss of Shadows in the Flowing Places? Futura Vol. 18, No 3.

Sotarauta, M. 1999. The Game of the Urban Futures: What it Takes to Play in the Network Society? In Sotarauta, M. (ed.) Urban Futures: A Loss of Shadows in the Flowing Places? Futura Vol. 18, No 3.

Sotarauta, M. 1997. Paradoksien partaalla: Viestejä Suomen kunnille niiden matkalla tulevaisuuteen. (On the Edge of Paradoxes: Messages for Finnish Municipalities on Their Way to Future) In Suomi 80: Kuokasta kännykkään (Finland 80: From Hoe to Mobile Phone). s. 113-129. Suomen kuntaliitto. Helsinki.

Sotarauta, M. 1997. Verkostoista voimaa tulevaisuudentutkimukseen (Networks strenghten futures studies). Futura. Vol. 16 (1) 1997, 97-99.

Sotarauta, M. & Linnamaa, R. 1997. Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikan kulminaatiopisteet. (Focal points of local development policy) In Hautamäki, L. & Seppälä, K. & Keski-Petäjä, T. (toim.) Yhteiskunta orientaatioina (Society as orientations). Tampereen yliopisto, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitoksen julkaisuja sarja A 20, s. 223-242. Tampere.

Sotarauta, M. 1996. Suunnittelun ansat ja pehmeä strategia. (Planning traps and soft strategy) Kunnallistieteellinen aikakauskirja, (Finnish Local Government Studies), 24(3) 334-337.

Sotarauta, M. 1996. Ohjelmallinen aluepolitiikka ja alueelliset strategiat: Klassinen suunnittelukone vai kommunikatiivinen prosessi. (Programme based regional policy and regional strategies: classical planning machine or communicative process). In Siirilä, S. & Haveri, A. & Linnamaa, R. (eds.) Puheenvuoroja aluekehityksestä. (Notions on regional development). Tampereen yliopisto, Aluetieteen laitoksen julkaisuja sarja A 18. ss. 145-164. Tampere.

Sotarauta, M. 1996. Suunnittelun ansat ja pehmeä strategia. (Planning traps and soft strategy) Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 24(3) 334-337.

Sotarauta, M & Vehmas, J. 1995. Introduction: In Search of Modes for Governance. In Sotarauta, M & Vehmas, J. (eds.) Regions and Environment in Transition: In Search of New Solutions. University of Tampere. Department of Regional Studies, research reports A 16. 1-10. Tampere.

Sotarauta, M. 1995. Argumentative Mirroring: Local Governance as the Art of Fine-Tuning Dilemmas of Strategy. In Sotarauta, M & Vehmas, J. (eds.) Regions and Environment in Transition: In Search of New Solutions. University of Tampere. Department of Regional Studies, research reports A 16.. 67-84. Tampere.

Karppi, J.I. & Sotarauta, M. 1995. Limits and Possibilities of Regional Strategies. In Pakarinen, T. & Ylinen, H. (eds.) Are Local Strategies Possible? Scrutinising Sustainability. Tampere University of Technology, Department of Architecture, Urban Planning Publications 29. 280-293. Tampere.

Publications intended for professional communities

Beer, A., McKenzie, F., Blažek, J., Sotarauta, M. & Ayres, S. 2020. Every place matters: towards effective place-based policy. Regional Studies Policy Impact Books; Taylor & Francis.

Sotarauta, M., Hansen, T., Jolly, S. & Suvinen, N. 2019. Green Path Development and Change Agency in Nordic Regions: A Collage from the Observations of the Gonst Project. In Nilsson, K. (ed.) Opportunities and challenges for future regional development, 71-79. Nordic Working Papers NA2019:902. Nordic Council of Ministers; Stockholm.

Dahl, A.A., Bugge, M., Capasso, M., Jolly, S., Klitkou, A., Sotarauta, M., Steen, M. & Suvinen, N. 2019. Green growth in Nordic regions: Eight case studies. Nifu Working Paper 2019:7. Nifu; Oslo.

Kurikka, H., Kolehmainen, J. & Sotarauta, M. 2017. Path development and constructed regional resilience: The case of the Nokia-led ICT industry in Tampere. Sente Working Papers 39/2017. Faculty of Management, University of Tampere. Tampere.

Sotarauta, M., Suvinen, N. & Goddard, J. 2017. Yliopistoistako maailmanparantajia? Sente työraportteja 38/2017. Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto; Tampere.

Sotarauta, M. 2015. The Challenge of Combinatorial Knowledge Dynamics to Study of Institutions, Towards an Actor-centric Bottom-up View of Institutions. Papers in Innovation Studies, 2015/15. Circle, University of Lund; Lund.

Parkinson, M., Meegan, R., Karecha, J., Evans, R., Jones, G., Sotarauta, M., Ruokolainen, O., Tosics, I., Gertheis, A., Tönko, A., Hegedüs, J., Illés, I. Lefèvre, C. & Hall, P. 2012. Second Tier Cities in Europe: In and Age of Austerity Why Invest Beyond the Capitals? Liverpool John Moores University; Livespool.

Parkinson, M., Meegan, R., Karecha, J., Evans, R., Jones, G., Sotarauta, M., Ruokolainen, O., Tosics, I., Gertheis, A., Tönko, A., Hegedüs, J., Illés, I. Lefèvre, C. & Hall, P. 2012. Second Tier Cities and Territorial Development in Europe: Performance, Policies and Prospects. The ESPON 2013 Programme, Applied Research. Executive summary and final report. ESPON Coordination Unit and European Institute of Urban Affairs, Liverpool John Moores University; Liverpool.

Sotarauta, M. & Ruokolainen, O. (eds.) 2012. Tampere & National Policy Finland. In Parkinson, M., Meegan, R, Karecha, J., Evans, R., Jones, G., Sotarauta, M. Ruokolainen, O., Tosics, I., Gertheis, A., Tönko, A., Hegedüs, J., Illés, I. Lefèvre, C. & Hall, P. Second Tier Cities and Territorial Development in Europe: Performance, Policies and Prospects. The ESPON 2013 Programme, Applied Research. Executive summary and final report. ESPON Coordination Unit and European Institute of Urban Affairs, Liverpool John Moores University; Liverpool.

Sotarauta, M., Kautonen, M. & Kolehmainen, J. 2012. Tampere – Reinvented City-region in Finland. In Parkinson, M., Meegan, R, Karecha, J., Evans, R., Jones, G., Sotarauta, M. Ruokolainen, O., Tosics, I., Gertheis, A., Tönko, A., Hegedüs, J., Illés, I. Lefèvre, C. & Hall, P. Second Tier Cities and Territorial Development in Europe: Performance, Policies and Prospects. The ESPON 2013 Programme, Applied Research. Executive summary and final report. ESPON Coordination Unit and European Institute of Urban Affairs, Liverpool John Moores University; Liverpool.

Sotarauta, M. 2012. Competitiveness of Second Tier Cities in the Knowledge Economy Revisited: A Literature Review. In Parkinson, M., Meegan, R, Karecha, J., Evans, R., Jones, G., Sotarauta, M. Ruokolainen, O., Tosics, I., Gertheis, A., Tönko, A., Hegedüs, J., Illés, I. Lefèvre, C. & Hall, P. Second Tier Cities and Territorial Development in Europe: Performance, Policies and Prospects. The ESPON 2013 Programme, Applied Research. Executive summary and final report. ESPON Coordination Unit and European Institute of Urban Affairs, Liverpool John Moores University; Liverpool.

Sotarauta, M. 2012. Osaavatko kunnat uudistua? Mykkänen, A. (toim.) Valtuutetun käsikirja. Kunnallisalan kehittämissäätiö. Helsinki.

Sotarauta, M., Saarivirta, T. & Kolehmainen, J. 2012. Kuntakenttä itsensä vankina: Raportti kuntien innovaatiojärjestelmästä. Tampereen yliopisto. Sente-julkaisu 34/2012. Tampere.

Sotarauta, M., Saarivirta, T. & Kolehmainen, J. 2012. Mikä estää kuntien uudistumista? Kunnallisalan kehittämissäätiö. Vammalan kirjapaino Oy; Sastamala.

Hartog, M. & Boschma, R. & Sotarauta, M. 2012. The impact of related variety on regional employment growth in Finland 1993-2006: high-tech versus medium/low-tech. Papers in Evolutionary Economic Geography (PEEG) 1205. Utrecht University; Utrecht.

Sotarauta, M. & Myllykangas, P. & Varmola, T. 2011. Maakunnasta maailmalle:
Uuden etsintä ja managerialismin kahleet Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 17/2011. Jyväskylä.

Sotarauta, M. & Mustikkamäki, N. 2011. Institutional Entrepreneurship Relay for Science-based Innovation - How Did World Class Regenerative Medicine Come about in Tampere, Finland? University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente working papers 31/2011. Tampere

Sotarauta, M. & Ramstedt-Şen, T. & Seppänen, S. K. & Kosonen, K-J. 2010. Digital or Local Buzz, Global or National Pipelines - Intelligent Machinery and Digital Content Services in Finland Compared. University of Tampere. Research Unit For Urban and Regional Development Studies. Tampere. Sente Working Papers 28/2010.

Eriksson, A, Caniels, M., Cooke, P., Uyarra, E., Sotarauta, M. & Wallin, J. 2010. Regional innovation Policy in Transition: Reflections on the Change Process in the Skåne Region. Vinnova Report 2010:17, 107-118. Vinnova: Stockholm.

Sotarauta, M. 2010. Leadership Challenge. In Eriksson, A, Caniels, M., Cooke, P., Uyarra, E., Sotarauta, M. & Wallin, J. Regional innovation Policy in Transition: Reflections on the Change Process in the Skåne Region. Vinnova Report 2010:17, 107-118. Vinnova: Stockholm.

Sotarauta, M. 2010. Leadership and Governance in Regional Innovation Systems. In Eriksson, A. (ed). The Matrix – Post Cluster Innovation Policy. Vinnova Report, VR 2010:10, 54-65, Stockholm, Sweden.

Sotarauta, M. 2010. Näkymä ‘innovaatio-Suomen’ aluekehityksen tulevaisuuteen (Notions on the future of regional development in the ‘Innovation-Finland). In Mella, I. (toim.) Trendejä ja visioita 2010-luvun aluekehityksestä. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, aluekehittäminen, 18/2010, s. 120-133. Helsinki.

Veugelers, R., Aiginger, K., Edquist, C., Breznitz, D., Murray, G., Ottaviano, G., Hyytinen, A., Kangasharju, A., Ketokivi, M., Luukkonen, T., Maliranta, M., Maula, M., Okko, P., Rouvinen, P., Sotarauta, M., Tanayama, T., Toivanen, O. & Ylä-Anttila, P. 2009. Evaluation of the Finnish National Innovation System – Policy Report. Taloustieto Oy. Helsinki University Print; Helsinki.

Edquist, C. & Sotarauta, M. 2009. What is required for the further development of a broad-based innovation policy in Finland? In Evaluation of the Finnish National Innovation System - Policy report. 54-58. Taloustieto Oy, Helsinki University Print: Helsinki.

Sotarauta, M. 2009. Kuoliaaksi syleilty innovaatio? (Innovation embraced to death) In Kaupungit kurkottavat 2010-luvulle: Näkymiä ja haasteita uudistuvalle kaupunkipolitiikalle. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Alueiden kehittäminen 12/2009. Helsinki.

Sotarauta, M. 2008. Power and Influence Tactics in the Promotion of Regional Development and Innovation Systems. Working paper 33, Manchester Institute of Innovation Research. Manchester.

Sotarauta, M. & Lester, R. 2008. Yliopistot, innovaatio ja aluekehitys: Yliopistojen merkitys korostuu alueiden taloudellisessa kehityksessä ja kilpailussa, Kuntapuntari 2/2008, 33-35.

Saarivirta, T. & Sotarauta, M. 2008. Strateginen suunnittelu innovaatioympäristön kehittämisessä - Case Helsingin seudun innovaatiostrategia. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 25/2008.

Ritsilä, J. & Nieminen, M. & Sotarauta, M. 2007. Yliopistojen yhteiskunnallinen vuorovaikutus: Arviointimalli ja näkemyksiä yliopistojen rooleihin [Societal and economic engagement in universities: An evaluation model and views on the roles of universities]. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:22. [Ministry of Education]

Sotarauta, M. & Kosonen, K-J. & Viljamaa, K. 2007. Aluekehittäminen generatiivisena johtajuutena - 2000-luvun aluekehittäjän työnkuvaa ja kompetensseja etsimässä (Regional development as generative leadership: In search of the competences of regional development officers of the 21st century and the nature of their work). Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente-julkaisuja 23/2007.
S
otarauta, M. 2007. Leadership in Promotion of Regional Development - An Empirical Analysis of Power and Influence Tactics in the Finnish Regional Development Activity. University of Tampere. Research Unit For Urban and Regional Development Studies. Tampere. Sente-Working papers 12/2007.

Benneworth, P., Charles, D. R., Chaudhuri, S., Coenen, L., Hodgson, C., Humphrey, L., Oosterlynck, S. & Sotarauta, M. 2007. The role of leadership in promoting regional innovation policies in ‘ordinary regions’: Lessons from international case studies. A report prepared for NESTA Places and Innovation Research programme. London: NESTA.

Sotarauta, M. & Lester, R. 2006. Yliopistot sattuman lähteinä ja tarttumapintoina. Kvartti. 2/06. s. 24-35. City of Helsinki Urban Facts.
Virtanen, P. & Wiik, M. & Koskela, T. Lähteenmäki, T. & Sotarauta, M. 2006. Alueellisen vaikuttavuuden selvittäminen seitsemässä alueellistetussa organisaatiossa (Impacts of devolution of seven state services) . NetEffect Oy.

Sotarauta, M. & Nauwelaers, C. & Gulbrandsen, M. & Dubarle, P. 2006. Supporting the Contribution of Higher Education Institutions to Regional Development: Peer Review Report: Trøndelag (Mid-Norwegian Region), Norway. OECD. Directorate for Education. Programme on Institutional Management in Higher Education (IMHE). Paris.

Sotarauta, M. 2006. Where Have all the People Gone? Leadership in the Fields of Regional Development. Sente-Working papers 9/2006. University of Tampere Research Unit For Urban and Regional Development Studies. Tampere.
Vilhula, A. & Kosonen, K-J. & Sotarauta, M. 2006. Yliopistot ja osaamiskeskusohjelmat aluekehittämisessä (Universities and Centre of Expertise Programmes in regional development). Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente-julkaisuja 21/2006.

Sotarauta, M. 2005. Resilient City-Regions - Mission Impossible? Tales from Finland and Beyond about how to Build Self-Renewal Capacity. Hot Topic Paper. Observatory Pascal, Place Management, Social Capital and Learning Regions. Melbourne.

Sotarauta, M. 2004. Strategy Development in Learning Cities: From Classical Rhetoric towards Dynamic Capabilities. Literature review for the Critical -project. Sente working papers 8 /2004. Tampere.

Sotarauta, M. & Kautonen, M. & Lähteenmäki, T. 2002. Tulevaisuustiedosta kilpailuetua: teknologian ennakointikonsepti Pirkanmaalla [Pitenna] [Future oriented knowledge as a competitive advantage; Technology foresight consept in the Tampere region]. Tampereen yliopisto. Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente-julkaisuja 14/2002. Tampere.
Sotarauta, M. 2003. Luovat yksilöt ja heimot tietämysyhteiskunnassa. In Riikonen, V. (ed.) Valistuksesta tietämysyhteiskuntaan. 217-234. Kansanvalistusseura. Vantaa.

Sotarauta, M. 2003. Building Knowledge-based Core Competencies and Leadership in the Flowing World. In Formica, P. & Sanz, L. (eds.) Frontiers of Entrepreneurship and Innovation: Readings in Science Park Policies and Practice. IASP Publication. International Association of Science Parks.

Sotarauta, M. & Kostiainen, J. 2002. Näytön paikka: Hämeenlinnan seudusta Suomen johtava täydennyskoulutuskaupunki. Tampereen yliopisto. Sente-työraportteja 3/2002. Tampere.

Linnamaa, R. & Sotarauta, M. 2000. Verkostojen utopia ja arki: Tutkimus Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostosta. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 7/2000.

Sotarauta, M. & Linnamaa, R. (toim.) 1999. Etelä-Pohjanmaan strategioita ja kehittämismallia etsimässä: pehmeä strategia maakuntasuunnittelussa. [In search of strategies and development model for South-Ostrobothnia: Soft strategy in regional planning]. Tampereen yliopisto, Alueellisen johtamisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 2/1999.

Sotarauta, M. & Linnamaa, R. & Viljamaa, K. 1999. Kumppanit peilinä: Elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön profiilit Tampereen, Turun ja Imatran seuduilla sekä Ouluseudulla ja Seinänaapureissa. [Partners as mirrors: Co-operation profiles in sub-regions of Tampere, Turku, Oulu, Seinäjoki and Imatra] Tampereen yliopisto. Alueellisen johtamisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 1/1999.

Sotarauta, M. & Linnamaa, R. & Viljamaa, K. 1999. Karhukunnat peilissä: Seutuyhteistyön lähtökohdat, esteet ja mahdollisuudet Porin seudulla. Tampereen yliopisto, Alueellisen johtamisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 3/1999.

Sotarauta, M. & Lakso, T. & Kurki, S. 1999. Alueellisen osaamisympäristön vahvistaminen: Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkoston toimintamalli (Strenghtening the regional expertise enviroment). Tampereen yliopisto. Sente-julkaisuja 4/1999.

Sotarauta, M. 1999. Suomen kaupunkipolitiikka etsii itseään: Näkemyksiä strategisista haasteista ja toimintamalleista [Finnish urban policy in search of itself: Notions on strategic issues and operations models]. Sisäasianministeriö. Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 1/1999. Helsinki.

Kautonen, M. & Sotarauta, M. 1999. Seinänaapurien innovaatio-ohjelma (The Innovation Programme of Seinäjoki Sub-region). Seinänaapurit. Seinänaapurien kumppanuusyhteisö. Seinäjoki.

Vesiluoma, S. & Sotarauta, M. 1998. Etelä-Pohjanmaa matkalla tietoyhteiskuntaan – nykytila ja seuraavat askeleet. Etelä-Pohjanmaan tietoyhteiskuntaohjelma. Etelä-Pohjanmaan liitto. PARADDIS-tietoyhteiskuntahanke. Julkaisu B 11. Seinäjoki.

Sotarauta, M. & Linnamaa, R. 1997. Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikka ja prosessien laatu: Tampere, Turku, Oulu, Seinäjoki, Vammala ja Parkano Benchmarking-vertailussa. (Local development policy in urban regions and the quality of policy process: Benchmarking Tampere, Turku, Oulu, Seinäjoki, Vammala and Parkano) Tampereen yliopisto, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos, sarja A 19. Tampere.

Sotarauta, M. 1993. Kurun, Ruoveden ja Virtain yhteistyö- ja kehittämisstrategiat - kuntien yhteistyö ja muuttuva toimintaympäristö. (Development and Co-operation Strategies of Municipalities of Ruovesi and Kuru and Town of Virrat - Co-operation between Municipalities and Changing Environment). Suomen kaupunkiliitto. Acta-sarja 16.

Sotarauta, M. 1992. Ruoveden kunnan palvelukuva - osa 1 - Ruoveden kunnan hallinto ja palvelut kuntalaisten arvioimana. (Image of the Municipal Services in Ruovesi - part 1 - Administration and Services from the Point of View of Inhabitants). Ruoveden kunta.

Sotarauta, M. 1992. Ruoveden kunnan palvelukuva - osa 2 - Ruoveden kunnan organisaatiokulttuuri henkilöstön arvioimana. (Image of the Municipal Services in Ruovesi - part 2 - Organisation Culture from the Point of View of Personnel). Ruoveden kunta.

Sotarauta, M. 1990. Strateginen ajattelu kunnassa. (Strategic Thinking in Local Government). Aluetieteen laitoksen tutkimuksia sarja B 57/1990. Tampere.

Sotarauta, M. 1990. Ruoveden muuttotutkimus. (Migrationflows of Ruovesi). Ruoveden kunta.

Sotarauta, M. 1989. Hämeen läänin työvoiman kysyntä- ja tarjonta-arvioiden vertailu 1985-2000. (Comparison of Demand of Labour and Supply of Labour in Province of Häme 1985 - 2000) Hämeen lääninhallitus. Lääninsuunnittelun julkaisuja 9/89. Hämeenlinna.